AVG (Privacy)

Status: juli 2018

Deze gegevensbeschermingsverklaring legt u het type, de omvang en het doel uit van de verwerking van uw persoonlijke gegevens (hierna "gegevens" genoemd) door ons en uw rechten in dit verband.

1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en met wie kan ik contact opnemen?

Verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is:

HARATECH GmbH
Dillingerstrasse 6
DE-89415 Lauingen

Directeur: Brigitte Gruber

Telefoon: 09072701169
Fax: 032226881708

E-mail: [e-mail beveiligd]
Website: www.harastuhl.de

Als u bezwaar wilt maken tegen het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw gegevens in overeenstemming met de gegevensbeschermingsvoorschriften als geheel of voor individuele maatregelen, stuur dan uw bezwaar naar het bovenstaande adres of per e-mail naar het bovenstaande e-mailadres.

2. Op welke rechtsgrond verwerken wij uw gegevens?

Allereerst informeren wij u over de rechtsgrondslag van onze gegevensverwerking in overeenstemming met artikel 13 AVG. Als de rechtsgrond in deze gegevensbeschermingsverklaring niet uitdrukkelijk wordt vermeld, geldt het volgende: Als u uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, is de rechtsgrond artikel 6 lid 1 letter a en artikel 7 AVG , de verwerking vindt plaats voor de uitvoering Onze diensten en uitvoering van contractuele maatregelen evenals het beantwoorden van vragen is de rechtsgrondslag van artikel 6 lid 1 letter b AVG; als de verwerking wordt uitgevoerd om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, is de rechtsgrond Artikel 6 lid 1 lit. De rechtsgrond voor de behartiging van onze legitieme belangen is artikel 6 lid 1 letter f AVG. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen, dient artikel 6, lid 1, onder d), AVG als rechtsgrond.

Als de verwerking plaatsvindt op basis van uw toestemming, kunt u deze te allen tijde intrekken voor de toekomst. U kunt uw herroeping per post naar bovenstaand adres sturen of per e-mail naar bovenstaand e-mailadres.

In het geval dat wij in het kader van onze verwerking gegevens aan andere personen en bedrijven (contractverwerkers of derden) bekendmaken, aan hen doorgeven of anderszins toegang verlenen tot de gegevens, gebeurt dit uitsluitend op basis van wettelijke toestemming (bijv. als een overdracht van de gegevens aan derden, zoals betalingsdienstaanbieders, volgens artikel 6 lid 1 letter b AVG vereist is om het contract uit te voeren), u hebt ingestemd, hierin voorziet een wettelijke verplichting of op basis van onze legitieme belangen (bijv. bij het gebruik van agenten, webhosts, enz. in overeenstemming met Art 6 Para. 1 lit. C AVG).

In het geval dat wij derden opdracht geven om gegevens te verwerken, gebeurt dit op basis van artikel 28 AVG. (zogenaamde "orderverwerking").

3. Welke gegevens worden verwerkt?

3.1 Bestelproces

Wanneer u een bestelling plaatst via onze website, verzamelen wij uw voor- en achternaam, uw adres, uw geboortedatum, uw e-mailadres of uw telefoonnummer (contactgegevens) en, afhankelijk van de gekozen betaalmethode, uw bankgegevens of uw creditcardgegevens (bankgegevens). Daarnaast verzamelen wij de gegevens over uw bestelling, dus welke producten u heeft besteld en tegen welke prijs (bestelgegevens). We hebben deze gegevens nodig om de contractuele relatie uit te voeren, d.w.z. om u de bestelde goederen te sturen en in ruil om onze aankoopprijsclaim te voldoen. Als u via onze website een bestelling plaatst, worden uw contact- en bestelgegevens doorgegeven aan onze interne bestel- en boekhoudafdeling en ook aan onze leverancier (DHL). Afhankelijk van de door u gekozen betaalmethode, geven wij uw bankgegevens door aan de betalingsdienstaanbieder in opdracht als onderdeel van de verwerking van betalingen. Meer informatie over de afzonderlijke betalingsdienstaanbieders vindt u op: Artikel 9 van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Deze verwerking vindt plaats om onze contractuele verplichtingen en diensten na te komen in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lit b. AVG.

Bij het gebruik van onze online diensten slaan we het IP-adres en het tijdstip van de betreffende gebruikersactie op. De opslag vindt plaats op basis van onze legitieme belangen, evenals de gebruikers ter bescherming tegen misbruik en ander ongeoorloofd gebruik. Een overdracht van deze gegevens aan derden vindt niet plaats, tenzij het noodzakelijk is om onze vorderingen in te dienen of er een wettelijke verplichting is om dit te doen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. De gegevens worden verwijderd na het verstrijken van de wettelijke garantie en vergelijkbare verplichtingen, de noodzaak van het bewaren van de gegevens wordt om de drie jaar gecontroleerd; in het geval van wettelijke archiveringsverplichtingen vindt de verwijdering plaats na het verstrijken ervan. Informatie in een klantaccount blijft behouden totdat deze wordt verwijderd. De IP-adressen worden uiterlijk na 7 dagen geanonimiseerd of verwijderd.

3.2 Cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Dit wordt gedaan om vragen en wensen van de belanghebbende te kunnen toewijzen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Het gebruik van cookies stelt ons in staat om de frequentie van paginaweergaven en algemene navigatie te meten. Wij willen u erop wijzen dat sommige van deze cookies van onze server naar uw computersysteem worden overgebracht, meestal zogenaamde "sessiecookies". "Sessiecookies" worden gekenmerkt door het feit dat ze aan het einde van de browsersessie automatisch van uw harde schijf worden verwijderd. Andere cookies blijven op uw computersysteem staan ​​en stellen ons in staat uw computersysteem bij uw volgende bezoek te herkennen (zogenaamde permanente cookies). Als uw browser dit toestaat, kunt u cookies op elk moment weigeren. Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet of slechts in beperkte mate kunnen worden gebruikt als uw browser zo is ingesteld dat cookies (van onze website) niet worden geaccepteerd.

3.3 hosting

De hostingdiensten die wij gebruiken, dienen om de volgende diensten te leveren: Infrastructuur- en platformdiensten, rekencapaciteit, opslagruimte en databasediensten, beveiligingsdiensten en technische onderhoudsdiensten die wij gebruiken voor de exploitatie van dit online aanbod. Voor deze doeleinden verwerken wij of onze hostingprovider uw gegevens op basis van onze legitieme belangen bij een efficiënte en veilige levering van dit online aanbod in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit.

3.4 Verzameling van toegangsgegevens en logbestanden

Wij, of onze hostingprovider, verzamelen gegevens over elke toegang tot de server waarop deze dienst zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden) op basis van onze legitieme belangen in de zin van artikel 6, lid 1, lit. De toegangsgegevens omvatten de datum en tijd van toegang, de naam van de bezochte website, de hoeveelheid overgedragen gegevens, de melding van succesvolle toegang, het browsertype en de versie, het besturingssysteem van de gebruiker, de eerder bezochte pagina (zogenaamde " referrer-URL"), het IP-adres en de aanvragende provider. Logbestandinformatie wordt maximaal 7 dagen bewaard en daarna verwijderd. Gegevens, waarvan de verdere opslag noodzakelijk is voor bewijsdoeleinden, worden uitgesloten van verwijdering totdat het betreffende incident definitief is opgehelderd.

3.5 Contact met ons opnemen

Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via het contactformulier, e-mail, telefoon of via sociale media), worden uw gegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer) gebruikt om het contactverzoek te verwerken en te verwerken in overeenstemming met artikel 6 par. 1 lit b) AVG verwerkt in verband met de door u gegeven toestemming.

U kunt deze toestemming te allen tijde zonder opgave van redenen intrekken. Een informele e-mail naar ons is voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die vóór de intrekking zijn uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die u invult in het contactformulier blijven bij ons totdat u ons vraagt ​​deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

4. Hoe veilig zijn mijn gegevens

Om veiligheidsredenen worden alle gegevens die u aan ons verstrekt, versleuteld en verzonden met behulp van de SSL-methode (Secure Socket Layer). SSL is een beproefd coderingssysteem dat wereldwijd wordt gebruikt, met behulp waarvan uw browser uw gegevens automatisch versleutelt voordat deze naar ons worden verzonden. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http: //" in "https: //" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

5. Welke rechten heb ik als betrokkene?

Je kunt altijd

 • in overeenstemming met artikel 15 AVG informatie ontvangen over de door ons opgeslagen of verwerkte gegevens
 • In overeenstemming met artikel 16 AVG kunt u correctie of, in overeenstemming met artikel 17 AVG, verwijdering van uw gegevens vragen
 • beperking van de verwerking van uw gegevens verzoeken in overeenstemming met artikel 18 AVG
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens in overeenstemming met artikel 21 AVG
 • de overdraagbaarheid van uw gegevens eisen in overeenstemming met artikel 20 AVG
 • Dien een klacht in bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in overeenstemming met artikel 77 AVG. Uw bevoegde toezichthoudende autoriteit is die van uw woonplaats. Een lijst van de toezichthoudende autoriteiten vindt u hier: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

6. Recht van bezwaar

Als wij uw persoonlijke gegevens verwerken op basis van onze overheersende legitieme belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lid 1, letter f AVG, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met artikel 21 AVG, mits daar redenen voor zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie of dat u bezwaar heeft tegen direct mail. In het laatste geval heeft u een algemeen recht van bezwaar, dat wij zonder specifieke situatie zullen implementeren.Als u gebruik wilt maken van uw recht van bezwaar, een e-mail naar het e-mailadres van de verantwoordelijke voor gegevensverwerking is voldoende.

7. Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

De door ons verwerkte gegevens worden verwijderd of beperkt in hun verwerking in overeenstemming met de artikelen 17 en 18 AVG. Zodra de gegevens niet meer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten, worden de door ons opgeslagen gegevens verwijderd. Als de gegevens niet worden verwijderd omdat ze nodig zijn voor andere wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt. Dit betekent dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard. Volgens de wettelijke vereisten in Duitsland vindt de opslag met name plaats gedurende 6 jaar volgens § 257 Abs. 1 HGB en gedurende 10 jaar volgens § 147 Abs. 1 AO.

8. Welke diensten en content van derden zijn geïntegreerd?

We gebruiken inhoud of serviceaanbiedingen van externe providers binnen ons online aanbod op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit. Integreer diensten zoals als video's of lettertypen (hierna uniform aangeduid als "inhoud"). Hierbij wordt er altijd van uitgegaan dat de externe aanbieders van deze inhoud het IP-adres van de gebruiker waarnemen, aangezien zij de inhoud zonder het IP-adres niet naar uw browser zouden kunnen sturen. Het IP-adres is daarom vereist om deze inhoud weer te geven. Als u de overdracht van gegevens aan externe providers wilt voorkomen, heeft u de mogelijkheid om de betreffende dienst te deactiveren. Hiervoor moet u de JavaScript-functie in uw browser deactiveren.

De volgende diensten en inhoud van derden zijn geïntegreerd in onze website:

8.1 Google Analytics met anonimiseringsfunctie

Wij gebruiken de webanalysedienst Google Analytics van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (hierna "Google").

Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie dat het zal voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. Meer informatie over de Privacy Shield-overeenkomst vindt u hier:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Analytics maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het online aanbod door de gebruiker wordt meestal naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om het gebruik van ons online aanbod door gebruikers te evalueren, om statistieken over de activiteiten binnen ons online aanbod samen te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van dit online aanbod en internet. Daarbij kunnen op basis van de verwerkte gegevens pseudonieme gebruikersprofielen worden aangemaakt.

We gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google wordt ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Gebruikers kunnen het opslaan van cookies voorkomen door hun browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Gebruikers kunnen ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot hun gebruik van het online-aanbod verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Als alternatief voor de browser-plug-in of in browsers op mobiele apparaten, klikt u op de volgende link om een ​​opt-out-cookie in te stellen die voorkomt dat Google Analytics in de toekomst gegevens op deze website verzamelt (alleen deze opt-out-cookie werkt in deze browser en alleen voor dit domein, verwijder je cookies in deze browser, je moet opnieuw op deze link klikken):

Google Analytics uitschakelen

Raadpleeg het privacybeleid van Google voor meer informatie:

https://www.google.com/policies/privacy/

8.2 Google-lettertypen

Deze site maakt voor de uniforme weergave van lettertypen gebruik van zogenaamde webfonts van de provider Google. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de benodigde webfonts in uw browsercache om teksten en fonts correct weer te geven. Hiervoor moet de door u gebruikte browser verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor weet Google dat onze website via uw IP-adres is benaderd. Als u de overdracht van gegevens aan Google wilt voorkomen, heeft u de mogelijkheid om de dienst te deactiveren. Hiervoor moet u de JavaScript-functie in uw browser deactiveren.

Raadpleeg het privacybeleid van Google voor meer informatie:

https://www.google.com/policies/privacy/

Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie dat het zal voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. Meer informatie over de Privacy Shield-overeenkomst vindt u hier:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Het gebruik van Google Web Fonts vindt plaats in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6 lid 1 lit.f AVG.

8.3 Lettertype geweldig

Deze site maakt gebruik van zogenaamde weblettertypen, die worden geleverd door Fonticons, Inc. voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de benodigde webfonts in uw browsercache om teksten en fonts correct weer te geven.

Raadpleeg het privacybeleid van Fonticons voor meer informatie:

https://fontawesome.com/privacy

Font Awesome wordt gebruikt in het belang van een uniforme en aansprekende presentatie van ons online aanbod. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6 lid 1 lit.f AVG.

8.4 Google Maps

We nemen inhoud op van de online kaartenservice "Google Maps" van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van ons bedrijf. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6 lid 1 lit.f AVG.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie dat het zal voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. Meer informatie over de Privacy Shield-overeenkomst vindt u hier:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

9. Betalingsdienstaanbieder

Afhankelijk van de door u gekozen betaalwijze, op basis van artikel 6 lid 1 lit b. AVG. Om aan onze contractuele verplichtingen en diensten te voldoen, worden uw bankgegevens in het kader van de verwerking van betalingen doorgegeven aan de volgende betalingsdienstaanbieder:

9.1 PayPal

Bij betaling via de betaalmethode “PayPal” of “PayPal Express” worden uw gegevens doorgegeven aan PayPal. PayPal is een aanbod van PayPal (Europe) S.à.rl & Cie. SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. PayPal vervult de functie van een online betalingsdienstaanbieder en trustee en biedt kopersbeschermingsdiensten.

De persoonlijke gegevens die aan PayPal worden doorgegeven, zijn voor- en achternaam, geslacht, adres, telefoonnummer, IP-adres, e-mailadres of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de bestelling, evenals gegevens die verband houden met de bestelling, zoals het nummer aantal artikelen, artikelnummer, factuurbedrag, belastingen in procenten en factuurgegevens. Daarnaast ontvangt PayPal ook de naam van de persoon wiens PayPal-rekening wordt gebruikt om de betaling uit te voeren.

Deze verzending is nodig om uw bestelling te verwerken met de door u gekozen betaalmethode, in het bijzonder om uw identiteit te bevestigen, uw betaling te administreren en te beschermen tegen wanbetaling en fraude.

Houd er ook rekening mee dat PayPal uw persoonlijke gegevens kan doorgeven aan dienstverleners, onderaannemers of andere gelieerde bedrijven, voor zover dit nodig is om de contractuele verplichtingen uit uw bestelling na te komen of de persoonlijke gegevens namens hen moeten worden verwerkt.

Met het oog op de eigen kredietcontrole geeft PayPal deze gegevens door aan kredietbureaus en ontvangt van hen informatie en, indien nodig, kredietwaardigheidsinformatie op basis van wiskundig-statistische methoden (waarschijnlijkheids- of scorewaarden), waarvan de berekening onder meer adresgegevens omvat andere dingen.

In Duitsland kunnen dit de volgende kredietinformatiebureaus zijn:

 • Accumio Finance Services GmbH, Postbus 11 02 54, 30099 Hannover
 • Credireform Boniversum GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss
 • Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Gasstrae 28, 22761 Hamburg
 • SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden
 • Infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstrae 99, 76532 Baden-Baden

U kunt het huidige privacybeleid van PayPal hier vinden: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Deze verwerking vindt plaats om onze contractuele verplichtingen en diensten na te komen in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lit b. AVG.