Algemene voorwaarden

Haratech vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Dillingerstr.6, D-89415 Lauingen, hierna te noemen de verkoper.

§ 1 Algemeen, Definities

(1) De verkoper biedt goederen aan via de onlineshop op de website. De volgende algemene voorwaarden (AV) zijn van toepassing op de zakelijke relatie tussen de verkoper en de klant in de versie die geldig is op het moment van de bestelling.

(2) Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die overwegend niet commercieel of als zelfstandige zijn. Ondernemer I. S.d. Voorwaarden zijn natuurlijke of rechtspersonen of vennootschappen met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van de rechtshandeling handelen in hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Klanten ik. S.d. Algemene voorwaarden zijn zowel consumenten als ondernemers.

(3) Individuele contractuele afspraken hebben voorrang op deze voorwaarden. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende voorwaarden maken geen deel uit van de overeenkomst, tenzij de geldigheid ervan uitdrukkelijk is overeengekomen.

§ 2-contract

(1) De presentatie van de goederen op de website van de verkoper vormt geen aanbod in juridische zin, maar slechts een uitnodiging aan de klant om een ​​aanbod in juridische zin in te dienen. De bestelde goederen kunnen in redelijkheid enigszins afwijken van de op internet getoonde goederen vanwege de technisch vereiste weergavemogelijkheden, met name kunnen er kleurafwijkingen zijn als dit redelijk is.

(2) De bestelling door de klant kan op de website van de verkoper, per e-mail, per fax of schriftelijk worden geplaatst. De bestelling van de klant is een bindend aanbod om een ​​koopovereenkomst voor de bestelde goederen af ​​te sluiten.

(3) De verkoper bevestigt onmiddellijk de ontvangst van de bestelling van de klant per fax of e-mail.

a) In het geval van vooruitbetaling / overschrijving of creditcard komt het koopcontract niet tot stand met deze orderbevestiging, maar pas met de verzending van een aparte e-mail met een orderbevestiging of de levering van de goederen. De verkoper heeft het recht om het contractaanbod in de bestelling binnen 5 werkdagen te accepteren. In het geval van elektronisch bestelde goederen heeft de verkoper het recht de bestelling binnen 2 werkdagen na ontvangst te accepteren. Een aanvaarding is gelijk indien de verkoper de bestelde goederen binnen deze termijn levert.

b) Bij betaling met PayPal wordt het contract gesloten met de betalingsopdracht van de klant.

(4) De overeenkomst komt tot stand onder het voorbehoud dat bij foutieve of ondeskundige zelflevering niet of slechts gedeeltelijk wordt geleverd. Dit geldt alleen in het geval dat de verkoper niet verantwoordelijk is voor de niet-levering en de verkoper zorgvuldig een bepaalde dekkingstransactie met de leverancier heeft gesloten. De verkoper zal alle redelijke inspanningen leveren om de goederen te verkrijgen. Anders wordt de vergoeding onmiddellijk terugbetaald. In geval van onbeschikbaarheid of slechts gedeeltelijke beschikbaarheid van de goederen, wordt de klant onmiddellijk op de hoogte gebracht.

(5) Als de klant de goederen elektronisch bestelt, wordt de tekst van het contract door de verkoper opgeslagen en na het sluiten van het contract per e-mail aan de klant verzonden.

§ 3 eigendomsvoorbehoud

(1) In het geval van consumenten behoudt de verkoper de eigendom van de goederen totdat de aankoopprijs volledig is betaald. In het geval van ondernemers behoudt de verkoper de eigendom van de goederen totdat alle vorderingen uit een lopende zakelijke relatie volledig zijn afgewikkeld.

(2) Als de klant het contract schendt, met name als hij in gebreke is met betalen, als de klant onjuiste informatie over zijn kredietwaardigheid verstrekt of als een aanvraag tot opening van een insolventieprocedure wordt ingediend, is de verkoper gerechtigd - indien nodig na het instellen van een deadline - om het contract te herroepen en de goederen te retourneren als de klant de tegenprestatie niet of niet volledig heeft betaald.

(3) De ondernemer heeft het recht de goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen. Hij is nu al alle vorderingen i. H.d. Het factuurbedrag dat hem toekomt door de doorverkoop aan een derde. De verkoper aanvaardt de opdracht. Na de overdracht is de ondernemer bevoegd de vordering te incasseren. De verkoper behoudt zich het recht voor de vordering zelf te incasseren zodra de ondernemer zijn betalingsverplichtingen niet behoorlijk nakomt en in verzuim is.

(4) De verkoper verbindt zich ertoe de zekerheden waarop hij recht heeft op verzoek van de klant vrij te geven voor zover de realiseerbare waarde van de zekerheden de te verzekeren vordering met meer dan 10% overschrijdt. De keuze van de vrij te geven zekerheden ligt bij de verkoper.

§ 4 vergoeding

(1) De opgegeven koopprijs is bindend. De aankoopprijs is inclusief btw. De extra verzendkosten die tijdens de verzending worden gemaakt, zijn opgenomen in het verzendkostenoverzicht / leveringsbeperkingen. De verpakkingskosten zijn reeds inbegrepen in de verzendkosten.

(2) De klant verbindt zich ertoe de totale prijs binnen 14 dagen na ontvangst van de orderbevestiging per e-mail of de factuur te betalen. Na het verstrijken van de termijn is de klant in betalingsverzuim. Tijdens de vertraging is de consument i. H. v. 5 procentpunten boven de basisrente. Tijdens de vertraging is de ondernemer het geld i. H. v. 8 procentpunten boven de basisrente. De verkoper behoudt zich het recht voor om hogere door verzuim veroorzaakte schade op de ondernemer te verhalen.

(3) De klant heeft alleen recht op verrekening als zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld, erkend of niet worden betwist door de verkoper. Het recht van de koper om te verrekenen met contractuele en andere vorderingen uit het begin of de uitvoering van deze contractuele relatie blijft onaangetast. De klant kan een retentierecht alleen uitoefenen als zijn tegenvordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie.

§ 5 betaalmogelijkheden

(1) Klanten kunnen het aankoopbedrag vooraf betalen / overschrijving of PayPal.

(2) Bij betaling via PayPal moet de klant zich registreren op www.paypal.de. De gebruiksvoorwaarden van paypal.de zijn van toepassing

[www.paypal.de]

(3) Informatie over eventuele gemaakte kosten voor de geselecteerde betaalmethode vindt u in onze klantinformatie en onder het overzicht van betaalmethoden op onze website.

§ 6 verzending

(1) De verkoper levert alleen in de landen vermeld in het verzendkostenoverzicht / leveringsbeperkingen.

(2) De leveringstermijn voor leveringen binnen Duitsland staat vermeld op de betreffende aanbiedingspagina. De aanvang van de leveringstermijn wordt bepaald (afhankelijk van de gekozen betaalwijze) volgens lid 3 t/m 5.

(3) Bij vooruitbetaling / bankoverschrijving of PayPal begint de leveringstermijn één dag na ontvangst van de betaling.

(4) Informatie over levertijden voor leveringen buiten Duitsland vindt u in onze klantinformatie en in het overzicht van verzendkosten / leveringsbeperkingen.

(5) Indien het begin of het einde van de periode op een zaterdag, zondag of een feestdag valt, wordt de start of het einde van de periode uitgesteld tot de volgende werkdag.

(6) Met betrekking tot het voorbehoud van correcte zelflevering verwijst de verkoper naar artikel 2 (4) van deze voorwaarden.

(7) De verkoper is gerechtigd deelleveringen te doen voor zover van de klant een deellevering kan worden verwacht, rekening houdend met zijn belangen. De klant mag geen extra kosten maken.

§ 7 Risico-overgang

(1) In het geval van consumenten gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de verkochte goederen over op de consument wanneer de goederen worden overhandigd, zelfs als de goederen per post worden verkocht.

(2) In het geval van ondernemers gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de goederen op de ondernemer over bij de overhandiging van de goederen of, in het geval van verkoop per postorder, bij de levering van de goederen aan de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins is aangewezen om de zending uit te voeren.

(3) De overdracht is hetzelfde als de klant in gebreke is met de acceptatie.

§ 8 garantie

(1) De klant heeft een wettelijk garantierecht, dat wordt gewijzigd volgens §§ 8, 9 van deze voorwaarden.

(2) Bestelde goederen kunnen binnen de grenzen van wat redelijk is, enigszins afwijken van de goederen die op internet worden getoond. Er wordt verwezen naar artikel 2 lid 1 van deze algemene voorwaarden.

(3) Consumenten hebben de keuze om aanvullende prestaties te vragen door middel van reparatie of vervanging. De verkoper heeft het recht om de gekozen soort van aanvullende prestatie te weigeren als dit alleen mogelijk is tegen onevenredige kosten en de andere soort van aanvullende prestatie zonder noemenswaardige nadelen voor de consument blijft. In het geval van bedrijven geeft de verkoper in eerste instantie garantie voor gebreken aan de goederen door middel van reparatie of vervangende levering, naar keuze.

(4) Als de aanvullende prestatie mislukt, kan de klant in principe kiezen voor een vermindering van de aankoopprijs (vermindering), ontbinding van het contract (herroeping) of schadevergoeding in plaats van prestatie. Bij slechts kleine gebreken heeft de klant geen herroepingsrecht, rekening houdend met de belangen van beide partijen. In plaats van compensatie in plaats van prestatie kan de klant vergoeding van verspilde kosten eisen in het kader van Section 284 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB), die hij op basis van de ontvangst van de goederen heeft gemaakt en dit redelijkerwijs heeft mogen doen. Indien de klant kiest voor schadevergoeding in plaats van prestatie, zijn de aansprakelijkheidsbeperkingen volgens artikel 9, lid 1, van deze voorwaarden van toepassing.

(5) Ondernemers moeten de verkoper op de hoogte stellen van duidelijke gebreken in de geleverde goederen binnen een termijn van 2 weken na ontvangst van de goederen; Anders is het doen gelden van garantieclaims uitgesloten. Tijdige verzending of kennisgeving is voldoende om de deadline te halen. Op handelaren is 377 van het Duitse handelswetboek (HGB) van toepassing.

(6) Als de klant een ondernemer is, wordt alleen de productbeschrijving van de verkoper geacht te zijn overeengekomen als de kwaliteit van de goederen. Openbare verklaringen, promoties of reclame van de fabrikant vertegenwoordigen geen contractuele kwaliteit van de goederen.

(7) De garantieperiode voor consumenten is 2 jaar vanaf de levering van de goederen. In afwijking hiervan is de garantietermijn voor ondernemers 1 jaar vanaf levering. Voor gebruikte artikelen is de garantieperiode ook 1 jaar vanaf levering van de goederen. De garantieperiode van één jaar is niet van toepassing indien de verkoper zich schuldig maakt aan grove nalatigheid, noch in het geval van lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid die aan de verkoper kan worden toegerekend en in geval van overlijden van de klant, in de in het geval van een garantie of in het geval van een leveringsregres volgens §§ 478, 479 BGB. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van de verkoper op grond van de Wet productaansprakelijkheid.

(8) In afwijking van paragraaf 7 geldt de normale verjaringstermijn als de verkoper een gebrek op frauduleuze wijze heeft verzwegen.

(9) De verkoper geeft de klant geen enkele garantie in juridische zin, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Garanties van de fabrikant blijven onaangetast.

(10) Link naar de website voor online geschillenbeslechting (ODR).

Link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Neem contact op met het e-mailadres voor online geschillenbeslechting.

E-mail: [e-mail beveiligd]

§ 9 Beperkingen van aansprakelijkheid

(1) In het geval van licht nalatig plichtsverzuim is de aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare, contracttypische, directe gemiddelde schade afhankelijk van het soort goederen. Dit geldt ook voor licht nalatig plichtsverzuim door de wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten of plaatsvervangende agenten van de verkoper. De verkoper is niet aansprakelijk voor licht nalatige schendingen van onbeduidende contractuele verplichtingen. Anderzijds is hij aansprakelijk voor de schending van contractuele rechtsposities van de klant. Essentiële contractuele rechtsposities zijn die welke het contract aan de klant moet verlenen in overeenstemming met de inhoud en het doel van het contract. De verkoper is ook aansprakelijk voor het niet nakomen van verplichtingen, waarvan de nakoming in de eerste plaats een goede uitvoering van de overeenkomst mogelijk maakt en op wiens nakoming de klant kan vertrouwen.

(2) Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen laten de aanspraken van de klant uit hoofde van garanties en/of productaansprakelijkheid onverlet. Bovendien zijn de aansprakelijkheidsbeperkingen niet van toepassing in geval van frauduleus opzet, in geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, evenals lichamelijke en gezondheidsschade toe te schrijven aan de verkoper of in geval van overlijden van de klant.

(3) De verkoper is alleen aansprakelijk voor zijn eigen inhoud op de website van zijn onlineshop. Voor zover toegang tot andere websites mogelijk wordt gemaakt door links, is de verkoper niet verantwoordelijk voor de inhoud van derden die zich daar bevindt. Hij maakt de vreemde inhoud niet eigen. Als de verkoper kennis krijgt van illegale inhoud op externe websites, blokkeert hij onmiddellijk de toegang tot deze pagina's.

§ 10 Laatste bepalingen

(1) Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. In het geval van consumenten die de overeenkomst niet voor professionele of commerciële doeleinden sluiten, is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt ingetrokken. De bepalingen van het VN-kooprecht zijn niet van toepassing. Secties 141, 350 TDSG blijven onaangetast.

(2) Indien de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst de bevoegde rechtbank in de vestigingsplaats van de verkoper, tenzij een exclusieve plaats van bevoegdheid wordt gegeven. De verkoper heeft echter ook het recht om de handelaar in zijn woon- of vestigingsplaats te dagvaarden. De bevoegdheid, die kan worden gemotiveerd door een exclusieve jurisdictie, blijft onaangetast.

Klantinformatie over het sluiten van koopovereenkomsten op afstand en verdere informatie over het elektronisch sluiten van overeenkomsten.

A. Klantinformatie bij het aangaan van overeenkomsten op afstand.

De volgende informatie dient om te voldoen aan onze wettelijke verplichting om informatie te verstrekken over koopovereenkomsten op afstand en bij elektronische zakelijke transacties.

Onze algemene voorwaarden vindt u onder de volgende link: https://harastuhl.de/agb/

Alle informatie ontvangt u uiterlijk bij aflevering van de goederen schriftelijk. U kunt deze informatie ook uitprinten of opslaan op uw harde schijf.

1. Identiteit van de provider

Je sluit koopovereenkomsten op afstand af

Haratech Limited Liability Company
Dillingerstrasse 6
D-89415 Lauingen
Directeur: de heer Wolfgang Gruber

Telefoon: +49 (0) 9072701169
Fax: +49 (0) 32226881708
E-mail: [e-mail beveiligd]

Griffierechtbank: Arrondissementsrechtbank Augsburg
Registratienummer: HRB-25919
Btw-identificatienummer volgens §27 a btw-wet: DE 276703958

2. conclusie

(1) De klant kan via de knop "Toevoegen aan winkelwagen" producten uit het assortiment selecteren en in een zogenaamd winkelwagentje ophalen. Met de knop "Kopen" geeft u ons een bindend aanbod om de goederen in de winkelwagen te kopen. Alvorens de bestelling in te dienen, kan de klant de gegevens op elk moment wijzigen en inzien. De verkoper stuurt de klant vervolgens een automatische orderbevestiging per e-mail, waarin de bestelling wordt vermeld en die met de functie "Afdrukken" kan worden afgedrukt. De orderbevestiging betekent nog geen bindende acceptatie van de bestelling Het koopcontract komt niet tot stand bij vooruitbetaling / bankoverschrijving of creditcard, maar alleen wanneer een aparte e-mail wordt verzonden met een orderbevestiging of de goederen worden geleverd . De verkoper heeft het recht om het contractaanbod in de bestelling binnen 5 werkdagen te accepteren.
In het geval van elektronisch bestelde goederen heeft de verkoper het recht de bestelling binnen 2 werkdagen na ontvangst te accepteren. Een aanvaarding is gelijk indien de verkoper de bestelde goederen binnen deze termijn levert. Bij betaling via PayPal komt het contract tot stand met de betalingsopdracht van de klant.

(2) De contracttekst wordt door de verkoper opgeslagen en na het sluiten van het contract samen met de wettelijk bindende voorwaarden per e-mail naar de klant verzonden.

Meer informatie vindt u in onze algemene voorwaarden: https://harastuhl.de/agb/

3. Levering en leveringsreservering

(1) De leveringstermijn voor leveringen binnen Duitsland staat vermeld op de betreffende aanbiedingspagina. De aanvang van de leveringstermijn wordt bepaald (afhankelijk van de gekozen betaalwijze) volgens lid 2 t/m 5.

(2) Bij vooruitbetaling / bankoverschrijving of PayPal begint de leveringstermijn na ontvangst van de betaling.

(3) Voor leveringen buiten Duitsland gelden de volgende levertijden.

Oostenrijk: 3 - 8 werkdagen

Zwitserland, Liechtenstein: 3 - 8 werkdagen

België, Denemarken, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Nederland, Groot-Brittannië, Finland, Griekenland, Italië, Portugal, Spanje, Zweden: 3 - 12 werkdagen

Rest van Europa: 5-15 werkdagen

(4) Indien het begin of het einde van de periode op een zaterdag, zondag of een feestdag valt, wordt het begin of het einde van de periode uitgesteld tot de volgende werkdag.

(5) Verzending vindt uitsluitend plaats in de landen die zijn vermeld in het overzicht van verzendkosten / leveringsbeperkingen en onder de beperkingen of soorten leveringen die zijn vermeld in het overzicht van verzendkosten / leveringsbeperkingen. Deze vind je ook terug in het virtuele winkelmandje.

(6) De levering is onder voorbehoud van deugdelijke zelflevering.

Meer informatie vindt u in onze algemene voorwaarden onder de volgende link: https://harastuhl.de/agb/

4. Aankoopprijs en verzendkosten

(1) De vermelde prijzen zijn totaalprijzen in euro's en inclusief de wettelijke omzetbelasting. Tijdelijke speciale aanbiedingen of kortingen worden als zodanig weergegeven in het kader van de presentatie van de afzonderlijke goederen op onze website.

(2) Naast de vermelde totaalprijzen van de betreffende goederen rekenen wij onze leverings- en verzendkosten aan. De respectievelijke verzendkosten vindt u in ons verzendkostenoverzicht / leveringsbeperkingen.

(3) Anders maakt de klant geen extra kosten bij het bestellen met behulp van communicatie op afstand.

Meer informatie over prijzen en verzending vindt u in onze algemene voorwaarden onder de volgende link: https://harastuhl.de/agb/

5. Betaalwijzen en kosten van de betaalmiddelen

(1) Klanten kunnen het aankoopbedrag vooraf betalen / overschrijving of PayPal.

(2) Eventuele gemaakte kosten voor de geselecteerde betaalmethode worden weergegeven in het virtuele winkelwagentje en in het overzicht van de betaalmethoden.

(3) Bij vooruitbetaling / bankoverschrijving maakt de klant geen verdere kosten. Bij betaling via PayPal wordt de klant EUR 0,00 in rekening gebracht.

Meer informatie over de betalingsmodaliteiten vindt u in onze algemene voorwaarden en onder betalingswijzen.

6. Herroepingsrecht voor consumenten en voorbeeldformulier voor herroeping

a) Herroepingsrecht voor consumenten

Consumenten - d.w.z. elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die overwegend niet commercieel of zelfstandig zijn - kunnen hun contractuele verklaring voor betaalde contracten herroepen onder de volgende voorwaarden:

Annulering

Herroeping

U hebt het recht om binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen dit contract.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen (Haratech Limited Liability Company, Dillingerstr. 6, 89415 Lauingen, telefoon: +49 (0) 9072701169, fax: +49 (0) 32226881708 e-mail: [e-mail beveiligd]) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post, fax of e-mail verzonden brief) van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Voor de valuta van de herroepingstermijn is het voldoende dat u vóór het verstrijken van de herroepingstermijn kennis geeft van de uitoefening van het herroepingsrecht.

Gevolgen van de annulering

Als u zich terugtrekt uit deze Overeenkomst, hebben we alle betalingen geselecteerd die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een andere bezorgmethode dan de gunstigste standaardlevering die wij aanbieden moet onmiddellijk terugbetalen en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de kennisgeving van uw herroeping van dit contract ons heeft bereikt. Voor deze terugbetaling zullen we hetzelfde betaalmiddel gebruiken als dat u hebt gebruikt in de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; In geen geval worden deze kosten voor terugbetaling in rekening gebracht.

We kunnen de terugbetaling weigeren tot we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons terugsturen en in elk geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte brengt van de annulering van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt vóór het verstrijken van de periode van veertien dagen.

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

U hoeft alleen te betalen voor de waardevermindering van de goederen, waarvan de waarde verlies is te wijten aan een noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederenbehandeling vast te stellen.

b) Modelformulier voor herroeping

Formulier voor de intrekking

(Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en krijg het terug.)

- Aan (Haratech Limited Liability Company, Dillingerstr. 6, 89415 Lauingen, Fax: +49 (0) 32226881708 E-mail: [e-mail beveiligd])

- Ik / wij (*) herroep (en) het door mij / ons gesloten contract (*) voor de aankoop van de volgende goederen (*) / het verlenen van de volgende dienst (*)

- Bestellt am (*) / erhalten am (*)

- Naam des / der Verbraucher (s)

- Anschrift des / der Verbraucher (s)

- Unterschrift des / der Verbraucher (s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

- Datum
________________________

(*) Verwijder indien van toepassing.

1. Link naar de website voor online geschillenbeslechting (ODR).

Link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Neem contact op met het e-mailadres voor online geschillenbeslechting.

E-mail: [e-mail beveiligd]

7. Garantievoorwaarden

De klant heeft een wettelijk garantierecht, dat wordt gewijzigd volgens §§ 8, 9 van de algemene voorwaarden.

Meer details over de garantie vindt u in onze algemene voorwaarden.

B. Verdere klantinformatie over het elektronisch afsluiten van een contract

1. Hoe werkt het online contract met ons?

Wanneer u in onze webshop een product heeft gevonden dat aan uw wensen voldoet, klikt u op de knop "Toevoegen aan winkelwagen". Het artikel wordt dan in uw winkelwagen geplaatst.

Wanneer u op de knop "Afrekenen" klikt, komt u bij de inhoud van de winkelwagen. De winkelwagen wordt weergegeven in een overzicht. In dit winkelwagenoverzicht kunt u het gewenste aantal artikelen voor het betreffende artikel invoeren of wijzigen in het veld "Aantal" en het artikel verwijderen door op de knop "Verwijderen" te klikken.

Vul je afleveradres en eventueel een ander factuuradres in en selecteer een betaalmethode.

Als alle informatie correct is, klikt u op "Kopen" om het hele bestelproces af te ronden.

Wij bevestigen de ontvangst van uw bestelling direct per e-mail.

Onze algemene voorwaarden bevatten ook meer informatie.

2. Opslag van de contracttekst en toegang voor de klant

Wij slaan uw bestelgegevens op en sturen deze naar u toe in de ontvangstbevestiging per e-mail. Uiterlijk na het sluiten van het contract ontvangt u onze voorwaarden per e-mail.

3. Invoerfout

U kunt uw invoer op elk moment tijdens het bestelproces corrigeren door de "Terug"-knop in uw browser te gebruiken die is gemarkeerd met een naar links wijzende pijl en vervolgens de juiste wijziging aan te brengen. U kunt het gehele bestelproces op elk moment annuleren door de internetbrowser te sluiten.

4. Contracttaal

U heeft de mogelijkheid om contracten met ons in het Duits af te sluiten.

Alternatieve geschillenbeslechting overeenkomstig art. 14 bijlage 1 ODR-VO en § 36 VSBG:

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), die u kunt https://ec.europa.eu/consumers/odr vinden. Wij zijn niet verplicht of onwillig om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een bureau voor het ontslag van consumenten.